Privacy

 Privacyverklaring van de stichting Repair Café Oosterhout Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting Repair Café Oosterhout (hierna: “RCO” ) verwerkt

van haar vrijwilligers en gebruikers / bezoekers.

Indien u een vrijwilliger bent bij het RCO of gebruik maakt van het RCO, een donatie doet of om een andere reden

persoonsgegevens aan het RCO verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy

beleid te verwerken. Wij adviseren de vrijwilligers om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor hun eige

administratie. De gebruikers / bezoekers kunnen de privacyverklaring op de website vinden, zoals in de huisregels staat vermeld.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Repair Café Oosterhout, KvK nummer 60205326.

Aangezien het RCO alleen doelgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens (zoals geboortedata, BSN of medische gegevens)

verwerkt, is een toezichthoudend functionaris niet verplicht.


2. Verwerkte gegevens en hun doel

De vrijwilligers

In het kader van de communicatie met de vrijwilligers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres

c) contact gegevens te raadplegen bij noodgevallen

d) zaken waar we als organisatie rekening mee moeten houden (bv. dieet, beperkingen)


 3. Doel verzameling gegevens en gegevensverwerking vrijwilligers.

Persoonsgegevens worden via een inschrijfformulier (met handtekening) aangeleverd aan de coördinator vrijwilligers.  Vervolgens

worden de gegevens digitaal verwerkt en opgeslagen door de secretaris.

Het RCO verwerkt de boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- interne communicatie voor de door de vrijwilligers te verrichten vrijwillige werkzaamheden, de communicatie tussen vrijwilligers

  onderling.

- contact over het vrijwilliger schap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u verrichte vrijwillige

  werkzaamheden

- voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het RCO en voor het aan- en afmelden t.b.v.

  activiteiten van het RCO;

De secretaris bewaart de gegevens digitaal op de laptop van het RCO. De secretaris of de coördinator vrijwilligers verstrekt enkele

keren per jaar, via email, een update/nieuw overzicht van de gegevens van alle vrijwilligers aan alle vrijwilligers.

Ter bescherming van de persoonsgegevens is de vrijwilligerslijst van het RCO uitsluitend met een wachtwoord en toegangscode alleen

voor de andere vrijwilligers beschikbaar.

Het RCO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw vrijwilliger-schap daarna worden de gegevens

verwijderd.4. De gebruikers/bezoekers die iets aanbieden ter reparatie tijdens het RCO

In het kader van de bereikbaarheid van de gebruiker worden de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt

a) voor- en achternaam

b) telefoonnummer(s)

c) e-mailadres

De persoonsgegevens worden via het inschrijfformulier verkregen, met handtekening en alleen schriftelijk bewaard door de secretaris.

Het RCO verwerkt en bewaart de boven genoemde persoonsgegevens voor  contact tijdens de reparatie periode, bv als er onderdelen besteld moeten worden

Tot slot worden de formulieren in een map gedaan en opgeborgen.

De gegevens worden bewaard tijdens de duur van de reparatie en maximaal tot half jaar na beëindig van de reparatie zodat de gegevens zo nodig gebruikt kunnen worden ingeval een bezoeker het Repair Café of een vrijwilliger toch aansprakelijk stelt voor een calamiteit.


 5. Verwijdering en vragen / klachten

Via het emailadres van het RCO kan een verzoek ingediend worden om de persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Het RCO zal

het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst van het verzoek, de aanvrager hierover informeren.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop RCO uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen

met het bestuur.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de RCO via

repaircafe.oosterhout@outlook.nl


6. Publicatie/wijzigingen

Dit privacy beleid zal worden gepubliceerd op de website en kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden eveneens via de

Website bekend gemaakt.